سرویس مهدکودک

مهد کودک پاکان
خیابان شهید پی سخن
نام مدیر:
معصومه دست فرد
ساعت کاری:
۰۷:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۹۳
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۱۵۰
کارکنان:
۴نفر _لیسانس علوم تربیتی