سرویس مهدکودک

مهدکودک ترنم
انتهای خیام هیجده
نام مدیر:
راضیه مالانی
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر
سال تاسیس:
۱۳۸۸
مجوز:
بهزیستی
مساحت:
۲۵۰ مترمربع
کارکنان:
۶لیسانس