سرویس مهدکودک

مهدکودک طلوع شادی
روستای مظفرآباد خیابان اصلی روبه رو مدرسه ابتدایی تکتم
نام مدیر:
اشرف فرزانه
ساعت کاری:
۰۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ غروب
سال تاسیس:
۱۳۸۱
مجوز:
بهزیستی